Sui, Jinyong, Zheng Gu, Xiaoyi Zhang, Zhenxu Li, Lining Song, Lina Yang, and Ning Wang. 2021. “Effects of Carbon Nanotubes and Graphene on the Structure and Properties of Natural Rubber”. Polimery 66 (4):217-23. https://doi.org/10.14314/polimery.2021.4.1.