Vol. 46 No. 4 (2001)


Published: 2022-09-19

Articles


Gelation of rigid PVC during processing

S. Zajchowski    K. Piszczek    J. Tomaszewska   
232-243

PDF (Język Polski)


Modification of polyethylene by sequential homo- and copolymerization of ethylene and alpha-olefins over homogeneous zirconocene catalysts

T. M. Ushakova    I. N. Meshkova    V. G. Grinev    T. A. Ladygina    L. A. Novokshonova   
252-256

PDF

Zirconocene catalysts supported on modified and nonmodified silica

N. Y. Kovaleva    T. M. Ushakova    Y. A. Gavrilov    T. A. Ladygina    M. L. Kuskov    L. A. Novokshonova    I. O. Leipunskii    A. N. Zhigach    V. G. Krasheninnikov   
257-260

PDF