Advanced filters

 

Search Results


Bimetallic magnesium supported titanium catalyst for ethylene polymerization

W. Ochędzan-Siodłak    B. Nowak    M. Nowakowska   
115-119
2022-09-19


Polymerization of ethylene in the presence of hydrogen over supported vanadium-magnesium catalysts

T. B. Mikenas    V. A. Zakharov    L. G. Echevskaya    M. A. Matsko   
349-352
2022-09-21

Polymerization of ethylene over zeolite-supported catalysts

I. N. Meshkova    T. M. Ushakova    N. M. Gul'tseva    T. A. Ladygina    N. Y. Kovaleva    L. A. Novokshonova   
529-533
2022-09-19


1 - 6 of 6 items