Published : 2022-09-01

Studies on the copolymerization of propylene with ethylene

Abstract

Kopolimery propylen/etylen (EPR) zawierające do 4 % mol. etylenu otrzymywano w obecności nośnikowego katalizatora tytanowo-magnezowego TiCl4/MgCl2 aktywowanego donorem wewnętrznym - ftalanem dibutylowym oraz z udziałem AlEt3 jako katalizatora i donora zewnętrznego - dicyklopentylodimetoksysilanu. Proces przebiegał jednoetapowo w zawiesinie. Zbadano wpływ czasu kopolimeryzacji, wyjściowej zawartości etylenu w mieszaninie reakcyjnej (CEt) oraz temperatury i ciśnienia na aktywność układu katalityc-nego (A) i na szybkość kopolimeryzacji (R(p)). Analizowano również zawartość etylenu w EPR i średni ciężar cząsteczkowy polietylenu (M(w)) w funkcji czasu. Wyniki badań wskazują, że pod wpływem wysoce aktywnego katalizatora tytanowego można otrzymać ze zwiększoną wydajnością, w porównaniu z wydajnością homopolimeru propylenu, kopolimery zawierające do ok. 4 % mol. etylenu. Wzrost zawartości etylenu w EPR powoduje jednak zwiększenie ilości ataktycznej frakcji polipropylenowej oraz spadek wskaźnika izotaktyczności (II) i gęstości nasypowej. Wybrane próbki EPR scharakteryzowano oznaczając właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu oraz mrozoodporność (udarność w niskiej temperaturze) i porównano je z odpowiednimi właściwościami homopolimeru propylenu i kopolimeru otrzymanego we wcześniej opracowanym procesie dwuetapowym. Kopolimery (w szczególności wytworzone w procesie dwuetapowym) cechują się polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi, zwłaszcza większą mrozoodpornością.


Details

References

Statistics

Authors

Download files

PDF (Język Polski)

Majchrzak, Z., Herzog, W., & Lipczyński, J. (2022). Studies on the copolymerization of propylene with ethylene. Polimery, 49(9), 602-605. Retrieved from https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1790