Vol. 53 No. 5 (2008)

Contents

Published: 2008-05-30

Articles


Polyolefins functionalization by copolymerization of ethylene (propylene) with substituted norbornene

I. N. Meshkova    V. G. Grinev    E. B. Kiseleva    L. N. Raspopov    A. N. Shchegolikhin    S. P. Kuznetsov    A. V. Mitrofanov    S. V. Shestov    A. I. Udovenko    T. A. Ladygina    L. A. Novokshonova   
345-352

PDF

Titanium-magnesium catalysts for olefin polymerization - effect of titanium oxidation state on catalyst performance

T. B. Mikenas    A. A. Tregubov    V. A. Zakharov    L. G. Echevskaya    M. A. Matsko   
353-357

PDF

Examination of toxicity of the products of "Bionolle®" polyester degradation

S. Łabużek    J. Pająk    B. Nowak    M. Solga   
384-389

PDF (Język Polski)